Dernek Tüzüğü

Adı ve Merkezi

Madde 1-Derneğin Adı; “Yerel Kalkınma Derneği”. Merkezi  Cevizlidere Mah. 1226. Sk. No:15/19 ÇANKAYA/ANKARA.  Yurt içinde ve yurt dışında  şube ve temsilcilik açabilir.

Amacı 

Madde  2- Yerel Kalkınma Yaklaşımı; yerel dinamiklerin harekete geçirilerek, yerel toplulukların fiziki, ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasal alanda sürdürülebilir kalkınma ilkelerine uygun olarak gelişimini sağlamayı hedeflemektedir.

Türkiye’de Bölgesel ve Yerel Kalkınma stratejilerini, yerel yönetimleri ve kalkınma ajanslarını izlemek ve bu alandaki önemli aktörlerle bu süreci tartışarak sürece katkıda bulunmak amacıyla Bölgesel ve yerel Kalkınma alanında çalışmalar gerçekleştirmek. Bu kapsamda bölgesel ve yerel kalkınma İnisiyatifleri arasında ağ oluşturarak, yurtiçi ve yurtdışı deneyimlerin araştırmakta, süreçle ilgili politika değerlendirme notları hazırlamak ve konuyla ilgili tartışma ortamları sağlamaktır. Yerel idarelerin kalkınmasının sağlanması amacıyla örnek model projeler hazırlamak ve uygulamak,

Yerel idarelerin kalkınmasının sağlanması amacıyla örnek model projeler hazırlaması ve uygulanması,

Yerelde Kırsal ve kentsel kalkınmayla ilgili temel sorun ve potansiyelleri ortaya koymak, potansiyelleri ve engelleri “sürdürülebilir kalkınma” amaçları doğrultusunda yeniden tanımlayabilmek için katılımcı alan araştırmalarını planlamak, gerçekleştirmek ve bu alandaki girişimleri desteklemek,

 Ülkemizde kalkınma sorunlarından olumsuz yönde etkilenen güçsüz/yoksul sosyal kesimleri, mesleki teknik eğitimi, örgütlü davranışları, kredi, yerinde istihdam ve gelir artışı sağlamayı hedefleyen sosyal, ekonomik ve ekolojik proje uygulamaları yoluyla öncelikle desteklemek,

Yerel Kalkınma süreçlerinde engelleyici bir unsur olan toplumsal cinsiyet ayrımcılığını zamanla ortadan kaldırmaya yönelik orta ve uzun vadeli planlar ve uygulamalar yapmak ve kadınların kalkınma süreçlerinde; ailede ve toplumda sosyal statülerini güçlendirmek, karar süreçlerindeki etkilerini artırmak,

 Ülkemiz kırsal ve kentsel yerleşimlerindeki sorunların tanımında, çözüme yönelik proje ve programların geliştirilmesinde ve buna ilişkin planlama, uygulama ve değerlendirme süreçlerinde, tüm tarafların aktif katılımını sağlayarak, katılımcılık ilkesine gerçekten önem vererek demokrasinin tabanda gelişmesine katkıda bulunmak,

 Ülke genelinde ve özellikle yerel bölgelerde insanı merkez alan bir kalkınma anlayışını savunmak;

 Çağdaş değerlere ve insan haklarına saygılı dengeli bir kalkınma anlayışının yaygınlaştırılması için alanda uygulamalar yapmak, tekrarlanabilir modeller geliştirmek ve bunları tanıtmak,

 Ülkemizdeki mevcut kırsal çevre, su, toprak, mer’a ve biyolojik kaynakları korumak ve bu kaynakların sürdürülebilir kullanımının önündeki sosyal, ekonomik, idari ve bürokratik engelleri siyasal, akademik ve yerel kurumlar ile kaynakları doğrudan kullanan halk arasında katılımcı ve eşgüdüme dayalı bir işbirliği çerçevesinde aşmaya yönelik çalışmalar yapmak,

Yerel Kalkınma Derneği,  gençlerin; kadınların, çocukların (çıraklık yaşındaki), engellilerin, dezavantajlı grupların, üreticilerin ve her  kademedeki  eğitim öğretim kurumlarında, çalıştıkları  iş  kollarında  yönetime  katılmalarını, kendilerini ve   yaratıcılıklarını geliştirebilmelerini, sorunlarının araştırılmasını, çözüm yolları bulunmasını ve destek sağlanmasını,  insan ve doğa sevgisi taşıyan,  insan haklarına saygılı, demokratik değer, tutum ve davranışlara sahip bireyler olarak yetişmelerini,  aile, toplum ve ulus bağlarının güçlenmesini, ülke ve dünya barışı ile çevre ve toplumsal kalkınma  alanlarında daha etkin olmaları için yurtiçi ve yurtdışı gençler ve gençlik örgütleri arasında yakınlaşma, dayanışma ve işbirliğinin gerçekleştirilmesini amaçlıyor.

Çalışma Konuları       

Madde  3-Çalışma konuları şunlardır:

1-Yerel yönetimlerle yerel kalkınma amaçlı ortak projeler hazırlamak ve yürütmek ve ve bu proje sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmak,

2-Yerel yönetimlere kurumsal kapasite artırıcı eğitimler vermek, stratejik planlar hazırlamak ve kamu yararına kalkınma amaçlı her türlü iş birliği yapmak, amacı doğrultusunda proje hizmeti sunmak,

3- Başta çevre ve kalkınma amaçlı konular olmak üzere tüm Sivil toplum örgütlerinin proje ve fon geliştirme, gündem ve politika geliştirme ve lobi becerilerinin artırılmasına katkı sağlayacak faaliyetlerde bulunmak,

 4-Yerel kalkınma hedefleri doğrultusunda merkezi ve yerel idarelerin çalışmalarını takip etmek, izlemek, gerektiğinde katkı sağlamak ve görüş bildirmek,

 5-Yerel kalkınma anlamında ilgili kurum ve kuruluşlarla ortak projeler yapmak, yürütmek,

 6-Yerel ve bölgesel kalkınma anlamında tarımsal yayın ve danışmanlık faaliyetlerinde bulunmak,

 7-İlgili kurum ve kuruluşlarla fiziksel alt yapı, kobi ve yerel kalkınma girişimciliği konularında ortak projeler hazırlamak veya bu tür projeleri taraflara sunmak,

 8-Derneğin ilgi alanları doğrultusunda mal, hizmet ve inşaat işleri ihalelerine teklif vermek ve işi uygulamak,

 9- Dernek içinde oluşturulacak komiteler ya da uzman kişiler aracılığı ile konferans, kongre, sempozyum, panel, gezi, açık oturum, forum, fuar, sergi, kermes, konser, araştırma, inceleme, etüt, anket, seminer vb. toplantılar, her türlü bilimsel, eğitsel ve sosyal çalışmalar düzenler, amaç ve çalışma konuları ile ilgili tüm alanlarda plan ve proje yapar, yaptırır, uygular ve ilgili konularda öneri ve dilekleri saptar,

 10- Sürdürülebilir kalkınmanın çeşitli alanlarında faaliyetlerde bulunarak, paydaşlara çevre politikaları, biyo çeşitlilik, iklim değişikliği, yenilenebilir enerji, ve atık yönetimi gibi konularda etkin çözümler üretmek için faaliyetlerde bulunur,

 11- Üyelerinin bilgi ve deneyimlerinin artmasını sağlamak için sosyal faaliyetlerde bulunabilir yurt içi ve yurt dışında her türlü eğitim, organizasyon, geziler düzenler ya da düzenletir,

12- Üyelerinin istirahatı ve atıl zamanlarını değerlendirebilmek amacıyla lokal açabilir, amacı dahilinde uygulama ofisi ve şubesi açabilir,

 13- Amaç ve hizmet konuları için gerekli taşınmaz mallar satın alır, kiralar ve satar, bu mallar üzerinde her türlü hakları koydurabilir, işletebilir ve her türlü inşaatı yaptırabilir,

14- Yardım Toplama Kanunu ile bu Ana Tüzük hükümlerinde belirtilen amaç ve hizmet konuları için vakıf ve yardım sandıkları kurabilir, koşullu ya da koşulsuz vasiyetleri kabul edebilir,

15- Yurt dışında Türkiye’nin iktisadi, sosyal, siyasi, kültürel yapısını tanıtıcı faaliyetlerde bulunur,

16-Amaç ve hizmet konuları için yurtiçi ve yurtdışı projeler üretebilir. Yurt içi ve yurt dışındaki kurum ve kuruluşlarla ortak proje hazırlama ve yürütme,

 17- Sadece üyelerin değil tüm toplumun çevre ve kalkınma konularında katılımını ve bilinçlendirilmesini teşvik edecek faaliyetlerde bulunur,

 18- Yoksulların gelir elde etme ve istihdam fırsatlarını artırmaya yönelik faaliyetlerde bulunur,

 19- Toplum yararına, toplumsal kalkınma amaçlı her türlü faaliyetlerde bulunur;

a. Kimsesiz çocuk,  kadın ve gençlerin  örgütlenmeleri,  kendilerini  ilgilendiren  her  alanda  ve  kademede yönetime katılmaları,

b. Kadın, çocuk ve gençliğin toplum yararına kalkınması, gelişmesi ve ilerlemesi,

c. Çevre, doğa ve kültür zenginliklerinin korunması,

d.Kadın, çocuk ve gençlerin  bilimsel  çalışmalara ve  araştırmalara  katılması, genç  bilim adamlarının yetişmesi,

e. Kent kültürünün gelişmesi, kadın, çocuk ve gençlerin kent  yaşamına  katılması  düşüncesinin geliştirilmesi,

f. Çalışma yaşamındaki kadın ve gençlerin kişisel ve sosyal gelişmelerinin desteklenmesi, yaşadıkları güçlüklerin ve sorunların çözümlenmesi,

g. İşsiz ve kimsesiz kadın ve gençlerin iş ve sosyal güvenlikle ilgili sorunlarına çözüm aranması ve bu amaçla projelerin oluşturulması,

h. Engelli kadın, çocuk ve gençlerin toplumsal yaşama katılmaları ve uyum sağlamalarına yönelik destekleyici ve kolaylaştırıcı çalışmalar yapılması,

i.Sanat, kültür, doğa, izcilik, spor ve sosyal etkinlikler düzenlenmesi,

j.Ulusal ve uluslararası düzeyde kadın,çocuk ve gençlik odaklı  grupların arasındaki  dayanışmayı arttırıcı projeler geliştirmek,

k. Kadın, çocuk ve Gençlerin suça yönelmelerinin, alkol ve madde bağımlılığının önlenmesi,

l. Kadın, çocuk ve Gençlik  politikalarının uygulamaları  ve sorunlarına  yönelik  bilimsel  ve sosyal tartışmalar düzenlenmesi,

m. Kadın, çocuk ve Gençlerin haklarının ve istemlerinin  TBMM, Hükümetler ve diğer ilgili kuruluşlara duyurulması, bu hak ve istemlerinin savunulması,

n. Kadın,  Çocuk ve gençlerin eğitim, ulaşım, barınma, sağlık ve beslenme sorunları için çözüm üretilmesi,  Gençlikle ilgili kuruluşlar  ve kesimler arasındaki bilgi  ve deneyim  akışına ve halkla ilişkilere katkı yapılması,

o. Doğal afetlerde,  kaza, yangın, sel ve benzeri olaylarda, yardım amaçlı etkinlikler düzenlenmesi, ya da düzenlenenlere katkıda bulunulması,

p.Kadın ve Gençlerin  bulunduğu her  alan, kurum ve yerleşim birimlerinde; bilgilendirmek, bilgi, görüş ve  öneriler almak amacıyla danışma nitelikli toplantılar düzenlenmesi. Çocuklara yönelik olarak düzenlenen her türlü etkinlik ve tasarımlara destek verilmesi.

Hizmet Çeşitleri     

Madde 4- Hizmet çeşitleri şunlardır:

a. Psikolojik danışma, rehberlik ve sosyal yardım hizmetleri,

b. Sosyal, kültürel ve sportif  gençlik etkinlikleri,

c. Sosyal eğitim programları,

d. Çevrenin korunması,

e.Grup çalışmaları, atölye çalışmaları ile çalışma grupları ve kolları oluşturma,

f. Sandık, yayınevi, kültür, sanat ve spor merkezleri ile her türlü eğitim-öğretim yatırımları,

g.Tanıtım, şenlik, festival, temsil ve amaca uygun diğer gençlik etkinlikleri,

ğ.Sürdürülebilir  Yerel Kalkınma ve bu amaçla proje hazırlama,

h.Kadın ve genç girişimciliğin  desteklenmesi,

i.Sürdürülebilir kalkınma amaçlı stratejik iş birlikleri ve çözüm ortaklıkları oluşturmak,

j. Toplumun tüm katmanlarına yönelik her türlü eğitim. Danışmanlık ve proje hazırlanması, uygulanması,

k. Yerel yönetimlere yönelik stratejik plan, etki analizi, Analitik bütçe,performans kriteri belirleme ve hibe programı rehberleri hazırlama.

Çalışma Yöntem ve Teknikleri

Madde 5-Çalışma yöntem ve teknikleri şunlardır:

a-Yöntemler

1-Bilimsel ilkeleri benimseme,

2-Proje hazırlama,

3-Program hazırlama,

4-Araştırma ve inceleme,

5-Durum analizi,

6-Grup çalışması,

7-Değerlendirme,

8-Devamlılığı sağlama.

9-Stratejik plan

10-Kontrolörlük

b-Teknikler

1-Proje veya etkinlikleri hazırlama,

2-Proje veya etkinlikleri uygulama,

3-Değerlendirme, kontrolörlük ve izleme.

Çalışma İlkeleri     

Madde 6- Çalışma ilkeleri şunlardır:

a. Türkiye’nin bütünlüğünü ve bağımsızlığını, Anayasada tanımlanan Cumhuriyetin  demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ve diğer niteliklerini temel ilke edinir.

b. Gençler  arasında ve toplum içinde kaynaşmaya, işbirliği  yapmaya, eşitlik anlayışına bağlı olarak katılmaya, gençten gence, gençten  topluma sağlıklı  bağlar kurmaya, gençlik uzmanlığı ve gençlik önderliğini geliştirip yaygınlaştırmaya özen gösterir.

c. Siyasi partilerle, yasaların öngördüğü  biçimde ve Ana Tüzükte belirtilen amaç ve konulara uygun olarak iletişim kurabilir, her türlü desteği  alabilir. Ancak, gerçekleştirilenlerin  Genel Kurulda,  delegelerin görüşüne sunulması zorunludur.

d.Tüm çalışmalarını ve sorunlara çözüm anlayışlarını, yasalara uygun olarak ve demokratik kurallar içerisinde  sürdürür. Gerektiğinde  yasal  tepki  yöntemlerini  uygarca kullanır.

e. Irk, renk,  köken, cinsiyet,  dil ve din  ayırımı  gözetmez. Dünya  haklarını ve  gençlerini; içinde hoşgörü, saygı, sevgi, arkadaşlık, dostluk  ve barışın  bulunduğu  bir aile kabul eder.

f. İnsan haklarına saygı duyar ve bu hakları savunur.

g.Kamu, yerel, özel ve gönüllü kuruluşlarla basın, TV ve radyolara (medya) yönelik ilişkilerinde ve tüm çalışmalarında, aile, toplum ve ulus anlayışına uygun hareket eder, bu anlayışın yaygınlaşmasına çalışır.

h.Gençliğe hizmet sunan ulusal ve uluslararası kuruluşlarla, her türlü yasal ve açık işbirliğin-de bulunur.

i. Gençlerin ilgi alanları doğrultusunda, onlara en uygun yollarla etkinlik ve düzenleme biçimlerini seçme, ya da  diğer  alanlarda sınır gözetmeksizin  bağlantılar  kurma, kendine özgü eğitim alanları olarak  tanımlanan  ulusal ve uluslararası  gençlik etkinlikleri ve demokrasi  hakkında öğrenme olanağı yaratır.

j.Gençlerin,  kendilerini etkileyen politikaların geliştirilmesi sürecine, eşitlik ilkesi doğrultusunda etkin katılma hakkı elde etmelerini sağlayacak her türlü yasal girişim ve iletişimler için çaba gösterir.