Hedef ve Amaç

 1. Yerel yönetimlerle yerel kalkınma amaçlı ortak projeler hazırlamak ve yürütmek ve bu proje sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmak

 2. Yerel yönetimlere kurumsal kapasite artırıcı eğitimler vermek, stratejik planlar hazırlamak ve kamu yararına kalkınma amaçlı her türlü iş birliği yapmak, amacı doğrultusunda proje hizmeti sunmak

 3. Başta çevre ve kalkınma amaçlı konular olmak üzere tüm Sivil toplum örgütlerinin proje ve fon geliştirme, gündem ve politika geliştirme ve lobi becerilerinin artırılmasına katkı sağlayacak faaliyetlerde bulunmak

 4. Yerel kalkınma hedefleri doğrultusunda merkezi ve yerel idarelerin çalışmalarını takip etmek, izlemek, gerektiğinde katkı sağlamak ve görüş bildirmek

 5. Yerel kalkınma anlamında ilgili kurum ve kuruluşlarla ortak projeler yapmak, yürütmek

 6. Yerel ve bölgesel kalkınma anlamında tarımsal yayın ve danışmanlık faaliyetlerinde bulunmak

 7. İlgili kurum ve kuruluşlarla fiziksel alt yapı, KOBİ ve yerel kalkınma girişimciliği konularında ortak projeler hazırlamak veya bu tür projeleri taraflara sunmak

 8. Derneğin ilgi alanları doğrultusunda mal, hizmet ve inşaat işleri ihalelerine teklif vermek ve işi uygulamak

 9. Dernek içinde oluşturulacak komiteler ya da uzman kişiler aracılığı ile konferans, kongre, sempozyum, panel, gezi, açık oturum, forum, fuar, sergi, kermes, konser, araştırma, inceleme, etüt, anket, seminer vb. toplantılar, her türlü bilimsel, eğitsel ve sosyal çalışmalar düzenlemek, amaç ve çalışma konuları ile ilgili tüm alanlarda plan ve proje yapmak

 10. Sürdürülebilir kalkınmanın çeşitli alanlarında faaliyetlerde bulunarak, paydaşlara çevre politikaları, biyoçeşitlilik, iklim değişikliği, yenilenebilir enerji ve atık yönetimi gibi konularda etkin çözümler üretmek için faaliyetlerde bulunmak

 11. Yurt dışında Türkiye’nin iktisadi, sosyal, siyasi, kültürel yapısını tanıtıcı faaliyetlerde bulunmak

 12. Sadece dernek üyelerinin değil tüm toplumun çevre ve kalkınma konularında katılımını ve bilinçlendirilmesini teşvik edecek faaliyetlerde bulunmak

 13. Yoksulların gelir elde etme ve istihdam fırsatlarını artırmaya yönelik faaliyetlerde bulunmak

 14. Toplum yararına, toplumsal kalkınma amaçlı her türlü faaliyetlerde bulunmak