Tarihçe ve Kimlik

YERKA, 13 Haziran 2011 tarihinde T.C. ANKARA Valiliği İl Dernekler Müdürlüğüne yazılı kuruluş bildirimi yapılarak 06-101-140 kütük numarası ile kayda geçmiştir. Tüzük 5253 Sayılı Dernekler Kanununa uygun görülerek 5 Eylül 2011 tarihinde onaylanmıştır. Kurucusu, KOBİ Uzmanı ve Eğitmen Ayhan APAYDIN'dır.

Kalkınma Yaklaşımı; yerel dinamiklerin harekete geçirilerek, yerel toplulukların fiziki, ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasal alanda sürdürülebilir kalkınma ilkelerine uygun olarak gelişimini sağlamayı hedeflemektedir.

Türkiye’de Bölgesel ve Yerel Kalkınma stratejilerini, yerel yönetimleri ve kalkınma ajanslarını izlemek ve bu alandaki önemli aktörlerle bu süreci tartışarak sürece katkıda bulunmak amacıyla Bölgesel ve yerel Kalkınma alanında çalışmalar gerçekleştirmek dernek olarak temel hedefimizdir.

Bu kapsamda bölgesel ve yerel kalkınma İnisiyatifleri arasında ağ oluşturarak, yurtiçi ve yurtdışı deneyimlerinin araştırılarak, süreçle ilgili politika değerlendirme notlarının hazırlanarak ve konuyla ilgili tartışma ortamları sağlayarak yerel idarelerin kalkınmasının sağlanması amacıyla örnek model projeler hazırlamak ve uygulamak, bunu yanında, yerelde kırsal ve kentsel kalkınmayla ilgili temel sorun ve potansiyelleri ortaya koymak, potansiyelleri ve engelleri “sürdürülebilir kalkınma” amaçları doğrultusunda yeniden tanımlayabilmek için katılımcı alan araştırmalarını planlamak, gerçekleştirmek ve bu alandaki girişimleri desteklemek, ülkemizde kalkınma sorunlarından olumsuz yönde etkilenen güçsüz/yoksul sosyal kesimleri, mesleki teknik eğitimi, örgütlü davranışları, kredi, yerinde istihdam ve gelir artışı sağlamayı hedefleyen sosyal, ekonomik ve çevreyle ilgili proje uygulamaları yoluyla öncelikle desteklemek, ülke genelinde ve özellikle yerel bölgelerde insanı merkez alan bir kalkınma anlayışını savunmak, çağdaş değerlere ve insan haklarına saygılı dengeli bir kalkınma anlayışının yaygınlaştırılması için alanda uygulamalar yapmak, tekrarlanabilir modeller geliştirmek ve bunları tanıtmak, ülkemizdeki mevcut kırsal çevre, su, toprak, mera ve biyolojik kaynakları korumak ve bu kaynakların sürdürülebilir kullanımının önündeki sosyal, ekonomik, idari ve bürokratik engelleri siyasal, akademik ve yerel kurumlar ile kaynakları doğrudan kullanan halk arasında katılımcı ve eşgüdüme dayalı bir işbirliği çerçevesinde aşmaya yönelik çalışmalar yapmak, gençlerin, kadınların, çocukların (çıraklık yaşındaki), engellilerin, dezavantajlı grupların, üreticilerin ve her kademedeki eğitim öğretim kurumlarında, çalıştıkları iş kollarında yönetime katılmalarını, kendilerini ve yaratıcılıklarını geliştirebilmelerini, sorunlarının araştırılmasını, çözüm yolları bulunmasını ve destek sağlanmasını, insan ve doğa sevgisi taşıyan, insan haklarına saygılı, demokratik değer, tutum ve davranışlara sahip bireyler olarak yetişmelerini, aile, toplum ve ulus bağlarının güçlenmesini, ülke ve dünya barışı ile çevre ve toplumsal kalkınma alanlarında daha etkin olmaları için yurtiçi ve yurtdışı gençler ve gençlik örgütleri arasında yakınlaşma, dayanışma ve işbirliğinin gerçekleştirilmesini amaçlamaktadır.